TRANSLATION_CREDIT=T\u0142umaczenie na j\u0119zyk polski:Paul Liszka i Marcin O\u017carek FILE=Plik Version=Wersja OPEN_BCAD=Otw\u00f3rz projekt z pliku BCAD BIKE=Rower RIDER=Rowerzysta OPENRECENTBCAD=Otw\u00f3rz ostatnio u\u017cywany plik BCAD SAVE=Zapisz SAVE_AS=Zapisz jako EXPORTCSV=Export building specs (in CSV file) EXPORTBITMAP=Wyeksportuj bitmap\u0119 (BMP, JPG, PNG) EXPORTDXF=Wyeksportuj do DXF EXPORTSVG=Wyeksportuj do SVG EXPORTPDF=Wyeksportuj do PDF EXPORT_MITRE_TEMPLATE=Wyeksportuj szablony po\u0142\u0105cze\u0144 k\u0105towych (PDF) MITERS=Po\u0142\u0105czenia k\u0105towe WALL_THICKNESS=Grubo\u015b\u0107 \u015bcianki TOP=G\u00f3ra BOTTOM=D\u00f3\u0142 LEFT=Lewo RIGHT=Prawo BOTTOMBRACKET=Wk\u0142ad suportu PRINT=Drukuj OK=Ok CANCEL=Anuluj IMAGEFORMAT=Format obrazu IMPORTPHOTO=Importuj zdj\u0119cie IMAGESIZE=Rozmiar zdj\u0119cia IMAGEofCURRENTview=Obraz z bie\u017c\u0105cego widoku SCALEDIMAGEofCURRENTview=Zeskalowany widok bie\u017cacego widoku SCALEDIMAGEofBIKE=Zeskalowany widok roweru VIEW=Widok REFIT=Dopasuj ponownie LOCKSCALE=Zablokuj skale LOCKFRAME=Zablokuj wymiary ramy podczas zmiany wielko\u015bci obr\u0119czy lub widelca FRAMEUNLOCKED=Wymiary ramy odblokowane LOCKFRAME_HANDLEBARS_SADDLE=Frame, saddle clamp and handlebar clamp are locked while changing wheels or forks. ANIMATE=Animacja CROSSHAIRS=Crosshairs CENTERLINES=Centerlines STAYS_AUXILIARY_VIEW=Stays (auxiliary view) PHOTO=Obrazek HEADSET=Stery TOE_OVERLAP=Toe overlap DIMS=Wymiary DIMENSION=Wymiary TEXTSIZE=Rozmiar tekstu SMALL=Ma\u0142y MEDIUM=\u015aredni LARGE=Du\u017cy XLARGE=Bardzo du\u017cy DISPLAY=Wy\u015bwietl SELECTALL=Zaznacz wszystko UNSELECT=Odznacz wszystko CHAINSTAYLENGTH=Chain stay length CHAINSTAYLENGTH2=Chain stay length CHAINSTAYLENGTH_TWO=Chain stay length 2 BLADE_WIDTH=Blade width TIP_DIAMETER=Tip diameter FORKLENGTH=D\u0142ugo\u015b\u0107 widelca FORKLENGTHminusSAG=D\u0142ugo\u015b\u0107 widelca (minus sag) FORKOFFSETrake=Fork offset (rake) FRAME=Rama FRONTCENTER=Front center FRONTCENTERdistance=Front center distance HANDLEBARfromBB_X=Handlebar from BB (X) HANDLEBARfromBB_Y=Handlebar from BB (Y) HANDLEBARfromBB_Direct=Handlebar from BB (Direct) HEADTUBEBOTTOMX=Head tube bottom (X) HEADTUBEBOTTOMY=Head tube bottom (Y) HEADTUBEBOTTOM_DIRECT=Head tube bottom (Direct) ALTERNATIVE_TOP_TUBE=Alternative top tube measurement SEATTUBEMITER_TO_BOTTOM_EDGE_OF_TOPTUBE=Seat tube miter to bottom edge of top tube BB_TO_TOPTUBE_HEADTUBE_JUNCTION=BB to top tube - head tube junction BB_TO_LOWER_EDGE_OF_TOPTUBE_AT_HEADTUBE=BB to lower edge of top tube at head tube junction SEATTUBE_TOPTUBE_JUNCTION_TO_DOWNTUBE_HEADTUBE_JUNCTION=Seat tube - top tube junction to head tube - down tube junction SEATSTAY_TOPJOINT_ANGLE=Seat stay top joint angle SEATSTAY_MITER_ANGLE=Seat stay miter angle TOPTUBEFRONTMITER=Top tube front miter angle TOPTUBEREARMITER=Top tube rear miter angle DOWNTUBEFRONTMITER=Down tube front miter angle DOWNTUBEREARMITER=Down tube rear miter angle SADDLE_HEIGHT_OFF_GROUND=Wysoko\u015b\u0107 siode\u0142ka od ziemi HANDLEBAR_HEIGHT_OFF_GROUND=Wysoko\u015b\u0107 kierownicy od ziemi HANDLEBAR_HEIGHT_OFF_GROUND=Handlebar height off ground HANDLEBAR_HEIGHT_OFF_GROUND_END=Handlebar height off ground (handlebar end) VERTICAL=W pionie HORIZONTAL=W poziomie FIT_ADVISOR=Fit advisor MALE=M\u0119\u017cczyzna FEMALE=Kobieta APPLY_TO_BIKECAD_MODEL=Zastosuj zmiany do modelu BikeCAD CALCULATE=Oblicz LOCKCROSSHAIRS=Lock crosshairs FIT_SCHEME=Fit scheme IMAGE_FILE=Image file RECOMMENDED_SIZING=Zalecany rozmiar IS_BASED_ON_FORMULA=is based on formula MULTIPLICATION_SYMBOL=\u00d7 HEADTUBEBOTTOM_HJX=Head tube bottom (Henry James X) HEADTUBEBOTTOM_HJY=Head tube bottom (Henry James Y) HEADTUBE_TOPTUBE_JUNCTION_TO_TOP_OF_HEADTUBE=Head tube - top tube junction to top of head tube HEADTUBE_DOWNTUBE_JUNCTION_TO_BOTTOM_OF_HEADTUBE=Head tube - down tube junction to bottom of head tube DECIMAL_PLACES=Decimal places IN_INCREMENTS_OF=Presented in increments of UNCHECK_TO_APPROXIMATE=Uncheck to let BikeCAD approximate M2MTOPofSEATtoTIPofMITER=Top face of seat tube to tip of BB miter M2MTOPofSEATtoDOWNTUBEintersection=Top face of seat tube to down tube intersection DOWNTUBE_BOTTOM_EDGE=Down tube bottom edge INSEAM=Inseam RIDERCOMPARTMENT=Przestrze\u0144 rowerzysty pomi\u0119dzy kierownic\u0105, a siode\u0142kiem COCKPIT=Przestrze\u0144 rowerzysty pomi\u0119dzy kierownic\u0105, a siode\u0142kiem SADDLEHEIGHT=Wysoko\u015b\u0107 siode\u0142ka SADDLESETBACK=Saddle setback SADDLETIPtoCLAMP=Saddle tip to clamp SADDLETOHANDLEBARREACH=Saddle to handlebar reach SADDLETOHANDLEBARREACH2=Saddle to handlebar reach 2 SADDLETOHANDLEBARREACH_H=Saddle to handlebar reach (Horizontal) SETBACK=Setback STANDOVERHEIGHT=Standover height TOPTUBELENGTHeffective=D\u0142ugo\u015b\u0107 g\u00f3rnej rury (efektywna) TRAIL=Trail WHEELBASE=Wheelbase HELP=Pomoc BIKECADFAQ=BikeCAD FAQ SECONDARYFAQ=BikeCAD forum SECONDARYURL=http://www.bikecad.ca/forum ABOUT=O programie ZOOM=Powi\u0119kszenie ANIMRATE=Tempo animacji PRIMARYDIMS=Podstawowe wymiary SEATANGLE=K\u0105t rury podsiod\u0142owej HEADANGLE=K\u0105t rury sterowej SEATANGLE2=K\u0105t rury podsiod\u0142owej HEADANGLE2=K\u0105t rury sterowej SEATTUBE_Center_to_Center=D\u0142ugo\u015b\u0107 rury podsiod\u0142owej (c-c) SEATTUBE_Center_to_Top=D\u0142ugo\u015b\u0107 rury podsiod\u0142owej (c-t) SEATTUBELENGTH=D\u0142ugo\u015b\u0107 rury podsiod\u0142owej SEATTUBELENGTH_EFFECTIVE= Efektywna d\u0142ugo\u015b\u0107 rury podsiod\u0142owej SEATTUBE_TOOLTIP=Define the seat tube length by
center to center or center to top FRONTCENTER_TOOLTIP=U\u017cyj jednej z tych sze\u015bciu par opcji, aby kontrolowa\u0107 d\u0142ugo\u015b\u0107 przedniego ko\u0144ca EFFECTIVETOPTUBELENGTH=Efektywna d\u0142ugo\u015b\u0107 g\u00f3rnej rury TOPTUBEANGLE=K\u0105t g\u00f3rnej rury HEADTUBELENGTH=D\u0142ugo\u015b\u0107 rury sterowej BBdrop=Obni\u017cenie po\u0142o\u017cenia \u015brodku suportu BBheight=Wysoko\u015b\u0107 po\u0142o\u017cenia \u015brodku suportu BBtooltip=Okre\u015bl obni\u017cenie lub wysoko\u015b\u0107 po\u0142o\u017cenia \u015brodku suportu
w celu okre\u015blenie po\u0142o\u017cenia \u015brodka suportu wzgl\u0119dem ramy. LENGTHofSEATPOSTexposed=Length of seatpost exposed DROPOUTSPACING=Rear dropout
spacing DROPOUTSPACING2=Rear dropout spacing CUSTOM=W\u0142asny STANDARD=Standardowy MTB=MTB ROAD=Rower szosowy TRACK=Track DROPOUTtooltip=Choose from standard dropout spacings
or select custom for unique value. TIREDIAMETER=Opona \u00F8 STEERINGANGLE=Steering
angle REARWHEEL=Tylnie ko\u0142o FRONTWHEEL=Przednie ko\u0142o WHEELS=Ko\u0142a SADDLE=Siode\u0142ko LENGTH=D\u0142ugo\u015b\u0107 THICKNESS=Grubo\u015b\u0107 ANGLE=K\u0105t FOREANDAFT=Fore and aft HEADSETandSPACERS=Stery i podk\u0142adki dystansowe SPACERS=Podk\u0142adki dystansowe UPPERSTACK=Upper stack height LOWERSTACK=Lower stack height UPPERSTACK2=Upper stack height 2 LOWERSTACK2=Lower stack height 2 OFFSET=Offset TRAVEL=Travel SAG=Sag STRAIGHTBLADE=Straight blade SUSPENSION=Zawieszenie FORKHEADSETSADDLE=Widelec, stery i siode\u0142ko CRANKS=Korby PEDALS=Peda\u0142y SHOES=Buty SHOESIZE=Rozmiar buta FOOTandCRANKrelative=Foot and crank relative positions HEELatHIGHEST=Heel at highest HEELatLOWEST=Heel at lowest STEM=Mostek HANDLEBAR=Kierownica INCLUDEBRAKES=Klamki hamulcowe WIDTH=Szeroko\u015b\u0107 HEIGHT=Wysoko\u015b\u0107 BRAKELEVERPOSITION=Pozycja klamek hamulcowych AEROBARS=Aerobars AEROBAR_PADS=Aerobar pads RIDERANATOMY=Anatomia rowerzysty CROUCH=Crouch TRANSPARENCY=Przezroczysto\u015b\u0107 HANDPOSITION=Hand position SEATTUBE=Rura podsiod\u0142owa AERO=Aerodynamiczny CONSTANTDIAMETER=Sta\u0142y \u00F8 VARIABLEDIAMETER=Zmienny \u00F8 SEATTUBESTYLETIP=Select seat tube style DIAMETERatTOP=\u00F8 na g\u00f3rze DIAMETER=\u00F8 DIAMETERatBOTTOM=\u00F8 na dole ATBOTTOM=na dole ATTOP=na g\u00f3rze CHORDLENGTH=Chord length LEADINGEDGEOFFSET=Leading edge offset WHEELCUTDIAMETER=Wheel cut \u00F8 TOPTUBE=Top tube TOPTUBESTYLETIP=Select top tube style DOWNTUBESTYLETIP=Select down tube style HEADTUBE=Rura sterowa HEADTUBEDIAMETER=Rura sterowa \u00F8 WISHBONE_WIDTH=Wishbone width WISHBONE_CLEARANCE_ABOVE_TIRE=Wishbone clearance above tire BBshellDIAMETER=BB shell \u00F8 BBshellDIAMETERtext=BB shell diameter DOWNTUBE=Dolna rura BBshellLENGTH=BB shell length SEATPOST=Sztyca TUBING=Tubing CHAINSTAYS=Tylni widelec FROMTOPOFSEATTUBE=from top of seat tube FROMTOPOFHEADTUBE=from top of head tube ALONGTOPTUBE=along top tube ALONGDOWNTUBE=along down tube WISHBONE=Wishbone SEATSTAYLENGTH=Seat stay length SEATSTAYLENGTH2=Seat stay length SEATSTAYLENGTH3=Seat stay length 2 SEATSTAYS=Seat stays PAINTSCHEME=Schemat kolorystyczny BACKGROUND=T\u0142o FRAMEandFORKcolors=Kolor ramy i widelca FIRST=Pierwszy SECOND=Drugi THIRD=Trzeci FOURTH=Czwarty CHOOSECOLOR=Wybierz kolor FORK=Widelec FORKS=Widelce DECALTEXTandCOLORS=Wzory i kolory DECALS=Wzory FONT_DT=Czcionka (Dolna rura 1) FONT_DT2=Czcionka (Dolna rura 2) FONT_ST=Czcionka (Rura podsiod\u0142owa 1) FONT_ST2=Czcionka (Rora podsiod\u0142owa 2) FONT_TT=Czcionka (G\u00f3rna rura 1) FONT_TT2=Czcionka (G\u00f3rna rura 2) FONT_WR=Czcionka (Tylnie ko\u0142o 1) FONT_WR2=Czcionka (Tylnie ko\u0142o 2) FONT_WF=Czcionka (Przednie ko\u0142o 1) FONT_WF2=Czcionka (Przednie ko\u0142o 2) FONT_FORK=Czcionka (Widelec 1) FONT_FORK2=Czcionka (Widelec 2) FONT_STEM=Czcionka (Mostek 1) FONT_STEM2=Czcionka (Mostek 2) FONT_CHAINSTAYS=Czcionka (Tylny widelec 1) FONT_CHAINSTAYS2=Czcionka (Tylny widelec 2) FONT_SEATPOST=Czcionka (Sztyca 1) FONT_SEATPOST2=Czcionka (Sztyca 2) PLAIN=Plain ITALIC=Kursywa BOLD=Pogrubienie BOLDandITALIC=Pogrubienie i kursywa GRADIENTTEXT=Gradient text TEXT=Tekst LOWERTEXT=Lower text DECALOUTLINE=Decal outline GRADIENTOUTLINE=Gradient outline OUTLINE=Outline LOWEROUTLINE=Lower Outline PAINT=Paint SEATTUBEEXTENSION=Seat tube extension above top tube SEATTUBEEXTENSION2=Seat tube extension above top tube 2 HEADTUBEUPEXTENSION=Head tube extension above top tube HEADTUBEDOWNEXTENSION=Head tube extension below down tube REARDROPOUTS=Rear dropouts REARDROPOUT=Rear dropout DRIVING=Driving DRIVEN=Driven MITRING=Mitering JIGSETUP=Jig setup COMPONENTS=Komponenty VALUE=Warto\u015b\u0107 UNITS=Jednostka DRIVINGorDRIVEN=Driving or Driven Dimension TOPTUBE_Center_to_Center=Top tube length (c-c) DEPTHofREARWHEELcutout=Depth of rear wheel cutout into seat tube TOPREARPOINTofSEATTUBEtoWHEELCUTOUT=Top rear point of seat tube to top of wheel cutout HEADSETSPACERS=Podk\u0142adki dystansowe pod stery CRANKLENGTH=D\u0142ugo\u015b\u0107 korby HANDLEBARWIDTH=Szeroko\u015b\u0107 kierownicy HANDLEBARDROP=Handlebar drop HANDLEBARREACH=Handlebar reach RELATIVEFRONTPROJ=Relative front projection JONESSTABILITY=Jones stability criterion SEATTUBECHORD=Seat tube chord length SEATTUBELEADINGEDGE=Seat tube leading edge offset SEATTUBEDIAMETER=\u015arednica rury podsiod\u0142owej SEATTUBEDIAMETERatTOP=\u015arednica rury podsiod\u0142owej na g\u00f3rze SEATTUBEDIAMETERatBOTTOM=\u015arednica rury sterowej na dole TOPTUBEDIAMETER=Top tube diameter TOPTUBErearDIAMETER=Top tube rear diameter TOPTUBEfrontDIAMETER=Top tube front diameter DOWNTUBELEADINGEDGE=Down tube leading edge offset DOWNTUBEDIAMETERatREAR=Down tube diameter at rear DOWNTUBEDIAMETERatFRONT=Down tube diameter at front M2MTOPTOPTUBE=Miter to miter distance along top of top tube M2MBOTTOMTOPTUBE=Miter to miter distance along bottom of top tube M2MTOPDOWNTUBE=Miter to center of BB measured along top of down tube M2MTOPDOWNTUBEnotch=Miter to miter distance along top of down tube M2MBOTTOMDOWNTUBE=Miter to center of BB measured along bottom of down tube M2MBOTTOMDOWNTUBEdeep=Miter to deepest point of BB miter measured along bottom of down tube M2MTOPDOWNTUBEdeep=Miter to deepest point of BB miter measured along top of down tube M2MTOPofSEATTUBEtoBB=Top face of seat tube to BB miter (measured along side of frame) DOWNTUBELENGTHcc=Down tube length (c-c) TOPTUBESEATTUBEANGLE=Top tube - seat tube interior angle TOPTUBEHEADTUBEANGLE=Top tube - head tube interior angle DOWNTUBEHEADTUBEANGLE=Down tube - head tube interior angle DOWNTUBESEATTUBEANGLE=Down tube - seat tube interior angle DOWNTUBETOPTUBEANGLE=Down tube - top tube interior angle DOWNTUBEANGLE=Down tube angle CHAINSTAYSEATSTAYANGLE=Chain stay - seat stay angle CHAINSTAYANGLE=Chain stay angle (Actual) SEATSTAYANGLE=Seat stay angle relative to horizontal GAPBETWEENTOPTUBEandDOWNTUBE=Gap between bottom of top tube and top of down tube at head tube junction BBEXTENSIONfromCHAINSTAY=Extension of outer face of BB from side edge of chain stay CHAINSTAYGAP=Chain stay gap at BB MM=mm INCHSYMBOL=\u201d METERSYMBOL=m DEGREESYMBOL=\u00b0 FEET=Stopy METERS=Metry INCHES=Cale MILLIMETERS=Millimetry OVERWRITEFILE=Nadpisa\u0107 istniej\u0105cy plik? DELETEFILE=Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 ten plik? CONFIRMOVERWRITE=Potwierd\u017a nadpisanie pliku BCADFILECORRUPT=Plik jest uszkodzony lub nieobs\u0142ugiwany przez BikeCAD CANT_FIND_FILE=Nie mo\u017cna odnale\u017a\u0107 pliku PROBLEMOPENINGFILE=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas otwierania pliku FRONT_REAR=Prz\u00f3d/Ty\u0142 WheelGaptooltip=D\u0142ugo\u015b\u0107 rury sterowej mo\u017ce by\u0107 podana bezpo\u015brednio lub
okre\u015blona poprzed podanie odleg\u0142o\u015bci tylniego ko\u0142a od ramy. REARWHEELGAP= Odleg\u0142o\u015b\u0107 tylniego ko\u0142a od ramy CHANGE_LANGUAGE=Zmie\u0144 j\u0119zyk RESTART_FOR_LANGUAGE=Aby zmieni\u0107 j\u0119zyk program BikeCAD musi by\u0107 ponownie uruchomiony. TRANSLATE_BikeCAD=Pomoc w t\u0142umaczeniu BikeCAD SADDLE_CLAMP_TO_HANDLEBAR=Saddle clamp to handlebar DRIVETRAIN=Drivetrain CHAINRINGS=Chainrings BIG_RING=Big ring MIDDLE_RING=Middle ring SMALL_RING=Small ring SPROCKETS=Ilo\u015b\u0107 rz\u0119d\u00f3w GEARING_GRAPH=Gearing graph GEAR_INCHES=Gear inches ROLLOUT=Rollout or Meters of development GAIN_RATIO=Gain ratio SPEED_FOR_CADENCE=Speed for cadence CADENCE=Kadencja RPM=Rpm KPH=Km/h MPH=Mph WATERBOTTLES=Bidon FENDERS=B\u0142otniki BOSS_SPACING=Boss spacing FRONT=Prz\u00f3d REAR=Ty\u0142 START_ANGLE=Start angle END_ANGLE=End angle EYELET_R=Eyelet radius EYELET_A=Eyelet angle EYELET_RADIUS_TOOLTIP=Radial distance from axle to eyelet EYELET_ANGLE_TOOLTIP=Angular position of eyelet relative to seat stay EYELET_ANGLE_FORK_TOOLTIP=Angular position of eyelet relative to steerer tube STRUTS=Struts RACK=Baga\u017cnik BRAZEONS=Braze-ons BOTTLE_BOTTOM=Po\u0142o\u017cenie koszyka na bidon LOCATE_BOTTLE=Locate bottle with respect to lower bottle boss. SEATTUBECHAINSTAYANGLE=Seat tube - chain stay interior angle BOTTLE_BOSS1A=Boss A (from miter) BOTTLE_BOSS1B=Boss B (from miter) BOTTLE_BOSS2A=Boss A BOTTLE_BOSS2B=Boss B BOTTLE_BOSSES=Bottle bosses NOTES=Notatki ON_SCREEN_NOTES=On screen notes TITLEBLOCK_NOTES=Title block notes DRAWING_NOTES=Drawing notes NOTES_AND_TITLEBLOCK=Notatki i tabliczka tytu\u0142owa NAME=Imi\u0119 i nazwisko PHONE=Telefon WEBSITE=Strona internetowa EMAIL=E-mail ADDRESS=Adres RIMS=Rims TIRES=Opony SIDEWALLS=Sidewalls HUBS=Hubs HANDLEBAR_TAPE=Owijka/Gripy BRAKE_HOODS=Brake hoods BRAKE_TRIM=Brake trim BRAKE_LEVERS=Klamki hamulcowe SADDLERAILS=Saddle rails FORK_CROWN=Fork crown STANTIONS=Stanchions BOTTLE_CAGE=Koszyk na bidon BOTTLE_TOPS=Bottle tops EXTLINES=Ext lines WARNING=Uwaga CUSTOMIZE=Dostosuj PROGRAM_NAME=Nazwa programu SAVE_SETTINGS=Zapisz ustawienia START_LINEAR_DIMENSION=Start linear dimension START_LINEAR_DIMENSIONX=Start linear dimension (X) START_LINEAR_DIMENSIONY=Start linear dimension (Y) START_ANGULAR_DIMENSION=Start angular dimension PICK_VERTEX_FOR_ANGLE=Pick vertex for angle END_LINEAR_DIMENSION=End linear dimension END_ANGULAR_DIMENSION=End angular dimension START_ARROW_FOR_NOTE=Start arrow for note PICK_ELBOW_FOR_NOTE=Pick elbow for note PLACE_NOTE=Dodaj notatk\u0119 DELETE=Usu\u0144 USER=U\u017cytkownik CLEAR_DIM=Wyczy\u015b\u0107 wymiary SAVE_DIM=Zapisz wymiary CLEAR_NOTE=Wyczy\u015b\u0107 notatk\u0119 USER_DIMENSION_LIMIT_EXCEEDED=User dimension limit exceeded STARTUP=Startup ADD=Dodaj CHAINSTAYANGLE_REARAXLE_TO_BB=Chain stay angle (Rear axle to BB) FORKLENGTH_AXLE_TO_CROWN_minus_SAG=Fork length (Axle to crown minus sag) FORKLENGTH_AXLE_TO_CROWN=Fork length (Axle to crown) BB_TO_TOPTUBE_HEADTUBE_JUNCTION_HORIZONTAL=BB to top tube - head tube junction (Horizontal) BB_TO_TOPTUBE_HEADTUBE_JUNCTION_VERTICAL=BB to top tube - head tube junction (Vertical) CHAINSTAYLENGTH_HORIZONTAL=Chain stay length (Horizontal) STEERER_TUBE_LENGTH_THREADLESS=Steerer tube length (Threadless) STEERER_TUBE_LENGTH_THREADED=Steerer tube length (Threaded) FRONT_NORMAL_TRAIL=Front normal trail (Mechanical trail) REAR_NORMAL_TRAIL=Rear normal trail ARCTAN_OF_TRAIL_RADIUS=Arctan(Trail/Wheel Radius) DROP_BAR=Kierownica szosowa MTN_BAR=Kierownica g\u00f3rska BULLHORN=Kierownica bycze rogi POSITION1=Pozycja 1 POSITION2=Pozycja 2 POSITION3=Pozycja 3 TRADITIONAL=Traditional SBEND=S-bend FORMULAS=Formulas APPROXIMATE_MISSING_DIMS=Approximate missing dimensions CALCULATE_IN_INCREMENTS=Calculate values in increments of RECOMMENDED_VALUE=Zalecana warto\u015b\u0107 SHOW_FIT_FORMULAS=Show fit formulas INCLUDE=Include CUSTOMER_INFO=Informacje o kliencie BUILDER_INFO=Builder info TITLEBLOCK=Tabliczka tytu\u0142owa FREE_SPACE=Free space PORTRAIT=Portrait LANDSCAPE=Landscape ASPECT_RATIO=Proporcje ISO216=ISO 216 SAVE_CURRENT_BIKE_AS_TEMPLATE=Zapisz aktualny projekt jako domy\u015blny szablon MUST_RESTART_BIKECAD=BikeCAD must be restarted for changes to take effect. PRINT_WHITE_BACKGROUND=Print white background OUTLINE_THICKNESS=Outline thickness FONT=Czcionka LOGO=Logo LOGO_DT=Logo (Dolna rura 1) LOGO_DT2=Logo (Dolna rura 2) LOGO_ST=Logo (Rura podsiod\u0142owa 1) LOGO_ST2=Logo (Rura podsiod\u0142owa 2) LOGO_TT=Logo (G\u00f3rna rura 1) LOGO_TT2=Logo (G\u00f3rna rura 2) LOGO_WR=Logo (Tylnie ko\u0142o 1) LOGO_WR2=Logo (Tylnie ko\u0142o 2) LOGO_WF=Logo (Przednie ko\u0142o 1) LOGO_WF2=Logo (Przednie ko\u0142o 2) LOGO_FORK=Logo (Widelec 1) LOGO_FORK2=Logo (Widelec 2) LOGO_STEM=Logo (Mostek 1) LOGO_STEM2=Logo (Mostek 2) LOGO_CHAINSTAYS=Logo (Tylny widelec 1) LOGO_CHAINSTAYS2=Logo (Tylny widelec 2) LOGO_SEATPOST=Logo (Sztyca 1) LOGO_SEATPOST2=Logo (Sztyca 2) ARROWSorDOTS=Strza\u0142ki/Kropki DOTS=Kropki SHOW_DOTS_ON_EXTENSION_LINES=Linia pomocnicza kropkowana ROUNDED=Rounded SQUARE=Kwadrat LUGS=Lugs CANADA=Canada CHEVRON=Chevron CIRCLE=Okr\u0105g FADE=Fade FADEwCANADA=Fade with Canada FADEwCIRCLE=Fade with Circle FADEwDOTS=Fade with Dots FADEwPANEL=Fade with Panel FADEwLEAVES=Fade with Leaves FADEwRECTANGLE=Fade with Rectangle FLAMES=P\u0142omienie PANEL=Panel PANELandSTAYS=Panel and Stays LEAVES=Leaves LUGSwPANEL=Lugs with Panel OVAL=Owal RECTANGLE=Prostok\u0105t SOLID=Solid SPEAR=Spear STAYS=Stays CHAINSTAY_MITER_ANGLE=Chain stay miter angle THREE_COLOR_ANGLED=Three Color Angled TWO_COLOR_ANGLED=Two Color Angled MOVE=Przesu\u0144 ELBOW=Elbow NOTE=Notatka ARROW=Strza\u0142ka EXIT=Wyj\u015bcie FORK_CROWN_CLEARANCE=Fork crown clearance SITTING_POSITION_X=Sitting position X SITTING_POSITION_Y=Sitting position Y SHIMANO=Shimano SHIMANO_2012=Shimano 2012 SRAM=SRAM CAMPAGNOLO=Campagnolo NUMBER_OF_FIT_SCHEMES=Number of fit schemes DESIGN_WAS_NOT_SENT=Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas wysy\u0142ania pliku INCLUDE_TAB_IN_FIT_ADVISOR=Include tab in fit advisor UNCHECK_TO_REMOVE_OPTIONS=Uncheck to remove menus and options from BikeCAD for the Web, or to simplify BikeCAD Pro. EMAIL_MENU=E-mail menu (Only used in BikeCAD for the Web) EMAIL_MENU_ADDRESS=E-mail address for receiving designs SAME_SIZED_FRONT_AND_REAR=Wymiary identyczne na obydwu ko\u0142ach HANDLEBAR_TO_SEATTUBE_AXIS=Handlebar to seat tube axis HANDLEBAR_TO_FRONT_AXLE=Handlebar to front axle HANDLEBAR_TO_FRONT_AXLE2=Handlebar to front axle 2 HANDLEBAR_TO_FRONT_AXLE_X=Handlebar to front axle (X) SADDLE_FROM_BB_X=Saddle from BB (X) SADDLE_FROM_BB_Y=Saddle from BB (Y) MISSING_EMAIL=You must enter a valid e-mail address in the Notes dialog box. BEND_POSITION=Bend position OFFSET_AT_BB=Offset at BB OFFSET_AT_BB2=Offset at BB2 HEAD_TUBE_BOTTOM_Bike_MachX=Head tube bottom (Bike Machinery X) HEAD_TUBE_BOTTOM_Bike_MachY=Head tube bottom (Bike Machinery Y) ADJUSTMENT_KNOB=Adjustment knob STYLE=Styl DEFAULT_SETTINGS=Ustawienia domy\u015blne UNDO=Cofnij REDO=Wykonaj ponownie COLOR=Kolor NOHIDDEN=No hidden lines HIDDENLINES=Hidden lines WIREFRAME=Wireframe PLATE_STYLE_DROPOUT=Plate SOCKET_STYLE_DROPOUT=Socket DERAILLEUR_HANGER=Derailleur hanger EYELETS=Eyelets NOT_SET=Not set TO_ADD_A_NOTE=To add a note, right click on the screen. CRANK_SPIDER=Crank spider SPIDER_ARM_PHASE_SHIFT=Spider arm phase shift EFFECTIVE_RIM_DIA=Effective rim diameter BEAD_SEAT_DIA=Bead seat diameter DISC=Dysk TRISPOKE=Trispoke SPOKED=Szprychowe SPOKES=Szprychy SPOKE_PHASE_SHIFT=Przesuni\u0119cie szprych CROSS_PATTERN=Wz\u00f3r krzy\u017cowy RADIAL=Promieniowy DUAL_CROWN=Dual crown BRAKE_HOLE_TO_AXLE=Brake hole to axle SEATTUBE_TOPTUBE_JUNCTION_TO_TOP_OF_SEATTUBE=Seat tube - top tube junction to top of seat tube SEATTUBE_TOPTUBE_JUNCTION_TO_TOP_OF_SEATTUBE2=Seat tube - top tube junction to top of seat tube 2 DRIVE_SIDE_SPOKE_LENGTH=Drive side spoke length NON_DRIVE_SIDE_SPOKE_LENGTH=Non-drive side spoke length STACK=Stack REACH=Reach UCI_REGULATIONS=UCI Regulations UCIRULE1.3.012=A bicycle shall not measure more that 185 cm in length and 50 cm in width overall. A tandem shall not measure more than 270 cm in length and 50 cm in width overall. UCIRULE1.3.013=The peak of the saddle shall be a minimum of 5 cm to the rear of a vertical plane passing through the bottom bracket spindle. This restriction shall not be applied to the bicycle ridden by a rider in track sprint event, keirin, 500 metres or 1 kilometre time trials; however, in no circumstances shall the peak of the saddle extend in front of a vertical line passing through the bottom bracket spindle.UCIRULE1.3.014=The saddle support shall be horizontal. The length of the saddle shall be 24 cm minimum and 30 cm maximum. UCIRULE1.3.015=The distance between the bottom bracket spindle and the ground shall be between 24 cm minimum and maximum 30 cm. UCIRULE1.3.016=The distance between the vertical passing through the bottom bracket spindle and the front wheel spindle shall be between 54 cm minimum and 65 cm maximum. The distance between the vertical passing through the bottom bracket spindle and the rear wheel spindle shall be between 35 cm minimum and maximum 50 cm. UCIRULE1.3.018=Wheels of the bicycle may vary in diameter between 70 cm maximum and 55 cm minimum, including the tire. For the cyclo-cross bicycle the width of the tire shall not exceed 35 mm and it may not incorporate any form of spike or stud. UCIRULE1.3.020=For road competitions other than time trials and for cyclo-cross competitions, the frame of the bicycle shall be of a traditional pattern, i.e. built around a main triangle. It shall be constructed of straight or tapered tubular elements (which may be round, oval, flattened, teardrop shaped or otherwise in cross-section) such that the form of each element encloses a straight line. The elements of the frame shall be laid out such that the joining points shall follow the following pattern: the top tube connects the top of the head tube to the top of the seat tube; the seat tube (from which the seat post shall extend) shall connect to the bottom bracket shell; the down tube shall connect the bottom bracket shell to the bottom of the head tube. The rear triangles shall be formed by the chain stays, the seat stays and the seat tube with the seat stays anchored to the seat tube at points falling within the limits laid down for the slope of the top tube. The maximum height of the elements shall be 8 cm and the minimum thickness 2.5 cm. The minimum thickness shall be reduced to 1 cm for the chain stays and the seat stays. The minimum thickness of the elements of the front fork shall be 1 cm; these may be straight or curved. The top tube may slope, provided that this element fits within a horizontal template defined by a maximum height of 16 cm and a minimum thickness of 2.5 cm. UCIRULE1.3.022=In competitions other than those covered by article 1.3.023, only the traditional type of handlebars may be used. The point of support for the hands must be positioned in an area defined as follows: above, by the horizontal plane of the point of support of the saddle; below, by the horizontal line passing through the highest point of the two wheels (these being of equal diameter); at the rear by the axis of the steerer tube and at the front by a vertical line passing through the front wheel spindle with a 5 cm tolerance. This distance is not applicable to the bicycle of a rider who takes part in a sprint, keirin or olympic sprint race, but must not exceed 10 cm in relation to the vertical line passing through the front wheel spindle. The brake controls attached to the handlebars shall consist of two supports with levers. It must be possible to operate the brakes by pulling on the levers with the hands on the lever supports. Any extension to or reconfiguration of the supports to enable an alternative use is prohibited. A combined system of brake and gear controls is authorised. UCIRULE1.3.023=For road time trials and the following track events: individual and team pursuit, kilometre and 500 m a fixed extension may be added to the steering system; in this instance, only a position where the forearm is in the horizontal plane is permitted. The distance between the vertical line passing through the bottom bracket axle and the extremity of the handlebar may not exceed 75 cm, with the other limits set in article 1.3.022 remaining unchanged. Elbow or forearm rests are permitted. For road time trial competitions, controls or levers fixed to the handlebar extension may extend beyond the 75 cm limit as long as they do not constitute a change of use, particularly that of providing an alternative hand position beyond the 75 cm mark. For the track and road competitions covered by the first paragraph, the distance of 75 cm may be increased to 80 cm to the extent that this is required for morphological reasons; \u00abmorphological reasons\u00bb should be taken as meaning anything regarding the size or length of the rider's body parts. A rider who, for this reason, considers that he needs to make use of a distance between 75 and 80 cm must inform the commissaires' panel at the moment that he presents his licence. In such cases the commissaires' panel may carry out the following test: ensuring that the angle between the forearm and upper arm does not exceed 120\u00b0 when the rider is in a racing position. SAVE_TEMPLATE=Zapisz szablon OPEN_TEMPLATE=Otw\u00f3rz szablon MANAGE_COMPONENTS_AND_TEMPLATES=Manage components and templates GUI=GUI GUI_TEXT_SIZE=Rozmiar tekstu GUI LOOK_AND_FEEL=Look and feel SYSTEM_DEFAULT=Ustawienia domy\u015blne CONFIGURE_CSV_OUTPUT=Skonfiguruj plik wyj\u015bciowy CSV CHANGES_HAVE_BEEN_SAVED=Zmiany zosta\u0142y zapisane GENERAL_INFO=Informacje og\u00f3lne CATEGORIES=Kategorie DOWNTUBEOFFSET_AT_BB=Down tube offset at BB SEATTUBEOFFSET_AT_BB=Seat tube offset at BB SEATTUBEOFFSET_TOTAL=Seat tube offset (total) ERGO=Ergo TRACK=Track GENERAL=General SADDLE_REF_POINTX=Saddle reference point (X) SADDLE_REF_POINTY=Saddle reference point (Y) SADDLETIP_TO_BRAKE_HOOD_PROJECTED=Saddle tip to brake hood (Projected) SADDLETIP_TO_BRAKE_HOOD_DIRECT=Saddle tip to brake hood (Direct) CHARACTER_ENCODING=Character encoding AEROBAR_PAD_DROP_FROM_SADDLE=Aerobar pad drop from saddle HANDLEBARDROP_TOP_OF_BARS=Handlebar drop (top of bars) DISPLAYING_DIALOG_BOX_CONFIGURATION=Displaying dialog box configuration: OPERATING_SYSTEM=System operacyjny JAVA_VERSION=Wersja Java HEADTUBESTYLETIP=Select head tube style SCALED_TO_FIT_PAGE=Skaluj, by dopasowa\u0107 do strony FULL_SCALE=Pe\u0142na skala ADVANCED=Zaawansowane COLOR_SCHEMES=Schematy kolorystyczne COLOR_SCHEME=Schemat kolorystyczny NEW_COLOR_SCHEME=Nowy schemat kolorystyczny RED=Czerwony GREEN=Zielony BLUE=Niebieski OVERLAY_IMAGE=Overlay image MAINTAIN_ASPECT_RATIO=Zachowaj wsp\u00f3\u0142czynnik proporcji FIT_TO_WIDTH=Dopasuj do szeroko\u015bci FIT_TO_HEIGHT=Dopasuj do wysoko\u015bci TILE=Tile SCALE=Skala IMAGE_CONTROLS=Image controls POSITION_X=Wsp\u00f3\u0142rz\u0119dne X POSITION_Y=Wsp\u00f3\u0142rz\u0119dne Y PIXEL_DIMENSIONS=Rozmiar pixela CLEAR_LOG=Wyczy\u015b\u0107 logi PROBLEM_LOG=B\u0142\u0119dny log EDIT=Edytuj NONE=\u017baden DEFAULT=Domy\u015blne ustawienia DEFAULT_PLUS_TRANSPARENCY=Default plus transparency DEFAULT_PLUS_TRANSPARENCY_PLUS_IMAGE=Default plus transparency plus image overlay NEAREST_MATCH_IN_PALETTE=Najbli\u017cej pasuj\u0105cy w palecie kolor\u00f3w PLEASE_ENTER_NAME_FOR_COLOR_SCHEME=Prosz\u0119 wpisa\u0107 nazw\u0119 schematu kolorystycznego CURVED=Curved CURVES=Curves RATIO=Proporcja BB=Suport ADJUST_PAINT=Adjust paint START_NOTE_NO_ARROW=Start note (no arrow) ADD_TO_LIBRARY=Dodaj do biblioteki NOT_FOUND_IN_LIBRARY=Nie znaleziono pliku w bibliotece DO_YOU_WISH_TO_ADD_TO_LIBRARY=Czy chcesz doda\u0107 component do biblioteki? VALUE_IN_CURRENT_LIBRARY=Value in current library VALUE_FROM_FILE=Warto\u015b\u0107 z pliku FROM_NEW_FILE_DOES_NOT_PERFECTLY_MATCH_COMPONENT_OF_SAME_NAME_IN_LIBRARY=from new file does not perfectly match
component of same name in library. SWITCHING_TO_CUSTOM_MENU=Switching to custom menu. SADDLE_CLAMP_TO_BB=Saddle clamp to BB SADDLE_CLAMP_TO_BB_X=Saddle clamp to BB (X) SADDLE_CLAMP_TO_BB_Y=Saddle clamp to BB (Y) SHEAR=Shear CHANGE_ARROW_SIZE=Zmie\u0144 rozmiar strza\u0142ki WHEEL_FLOP=Wheel flop ELBOW_ANGLE=Elbow angle HIP_ANGLE=Hip angle KNEE_ANGLE=Knee angle SHOULDER_ANGLE=Shoulder angle TORSO_ANGLE=Torso angle ST_IS_MITERED_TO_DT=Seat tube is mitered to down tube DT_IS_MITERED_TO_ST=Down tube is mitered to seat tube UNDO_LIMIT=Undo limit ASYMMETRIC=Asymetryczny SYMMETRIC=Symetryczny SYMMETRIC_DOUBLE=Symmetric (Double) DRIVE_SIDE=Drive side NON_DRIVE_SIDE=Non-drive side FRONTCENTER_HORIZONTAL=Front center (Horizontal) RAKED=Raked RANGE=Zakres TAPERED=Tapered LEAN_ANGLE=K\u0105t nachylenia BCAD_SENT_NOTICE=BCAD file sent notice MODEL=Model PRINT_MARGIN=Drukuj marginesy OPEN_TEMPLATES_IN_FILE_MENU=Open templates in file menu AEROBAR_PAD_REACH=Aerobar pad reach AEROBAR_PAD_STACK=Aerobar pad stack AEROBAR_PAD_REACH_FROM_SADDLE=Aerobar pad reach from saddle END_OF_HANDLEBAR_REACH=End of handlebar reach END_OF_HANDLEBAR_STACK=End of handlebar stack END_OF_HANDLEBAR_REACH_FROM_SADDLE=End of handlebar reach from saddle END_OF_HANDLEBAR_DROP_FROM_SADDLE=End of handlebar drop from saddle PREVIEW=Podgl\u0105d SADDLE_TAIL_TO_HANDLEBAR=Saddle tail to handlebar SADDLE_TIP_TO_HANDLEBAR_END_DIRECT=Saddle tip to handlebar end (Direct) SADDLE_TIP_TO_HANDLEBAR_END_PROJECTED=Saddle tip to handlebar end (Projected) RIDER_COMPARTMENT_SLANTED=Rider compartment (slanted) PLACE_EMAIL_LINK_IN_FILEMENU=Place e-mail link in file menu SHOW_TEMPLATES_IN_CATEGORIES=Show templates in categories SAVE_ONLINE=Zapisz Online SAVE_NOTICE=For cataloging purposes please ensure that the following fields are completed. SAVE_WARNING=If you intend to make this file publicly accessible, be sure to remove any sensitive personal information
from the customer fields and the Notes section. ADD_TO_PUBLIC_DESIGN_ARCHIVE=Add to public design archive PUBLISH=Publikuj PRODUCTION_BIKE=Production bike PRIMARY_MATERIAL=Materia\u0142 podstawowy STEEL=Stal CARBON=Carbon ALUMINIUM=Aluminium TITANIUM=Tytan BAMBOO=Bamboo MODEL_YEAR=Rok produkcji BRAND=Marka MODEL_NAME=Nazwa modelu CYCLOCROSS=Cyclo-cross HYBRID=Hybryda DIRT_JUMP=Dirt jump CITY=Miejski COMMUTER=Commuter TRIALS=Trial BMX=Bmx POLO=Polo CHILDRENS=Children's CARGO=Kufer CRUISER=Cruiser TIMETRIAL=Time trial TOURING=Touring OTHER=Inne SIZE=Rozmiar DESIGN_SAVED_ONLINE=Projekt zosta\u0142 pomy\u015blnie zapisany online. YOU_CAN_FIND_IT_IN_MYDESIGNS=You can find it in the My Designs menu. YOU_MUST_ASSIGN_A_MODEL_NAME=Nale\u017cy przypisa\u0107 nazw\u0119 modelu DIMENSION_NAMES=Poka\u017c oznaczenia wymiar\u00f3w MORE_INFO=Wi\u0119cej informacji SUBMIT=Akceptuj SAVE_ANIMATED_GIF=Zapisz animacj\u0119 GIF ANIMATE_IN_PLACE=Animate in place DELAY=Op\u00f3\u017anienie REPEAT=Powt\u00f3rz CRANK_ROTATIONS=Crank rotations FRAMES_PER_ROTATION=Ilo\u015b\u0107 klatek na jeden obr\u00f3t REPEAT_INDEFINITELY=Repeat indefinitely SECONDS=s REPEAT_CYCLE=Repeat cycle BOUNDS=Bounds BUILDING_GIF=Tworzenie pliku GIF SHOW_OR_HIDE_UNITS=Poka\u017c/Ukryj jednostki SWITCH_ENDS=Switch ends SHOE_LENGTH=D\u0142ugo\u015b\u0107 buta EFFECTIVE_SEAT_TUBE_ANGLE=Effective seat tube angle ANGLE_OF_THE_HEAD=Angle of the head PROBLEM_CURVES=Display problem curves HT_BOTTOM_TO_BOTTOM_OF_TT=Head tube bottom to bottom of top tube DT_ST_NOTCH=Down tube - Seat tube notch INCLUDE_STRUT1=Include strut INCLUDE_HOOK1=Include hook FRONTRACK=Baga\u017cnik przedni LOWRIDER=Baga\u017cnik przedni typu Lowrider PANNIERS=Panniers SNAPSHOT=Zrut ekranu REMOVE_PHOTO=Usu\u0144 obrazek COUPLERS=Couplers CSSIDE=Chain stays SSSIDE=Seat stays REARAXLE_TO_SEATSTAY_BRAKEHOLE=Rear axle to seat stay brake hole REARAXLE_TO_CHAINSTAY_BRAKEHOLE=Rear axle to chain stay brake hole REARAXLE_TO_CHAINSTAY_BRIDGE=Rear axle to chain stay bridge REARAXLE_TO_SEATSTAY_BRIDGE=Rear axle to seat stay bridge INCLUDE_BRAKE_HOLE=Include brake hole BRIDGE=Bridge TUBE_XSEC=Tube X-section M2M_ACROSS_TOP_OF_SEATSTAY_BRIDGE=Miter to miter across top of seat stay bridge M2M_ACROSS_BACK_OF_CHAINSTAY_BRIDGE=Miter to miter across back of chain stay bridge M2M_ACROSS_BOTTOM_OF_SEATSTAY_BRIDGE=Miter to miter across bottom of seat stay bridge M2M_ACROSS_FRONT_OF_CHAINSTAY_BRIDGE=Miter to miter across front of chain stay bridge M2M_ON_BOTTOM_EDGE_OF_STEM=Miter to miter across bottom edge of stem M2M_ON_BOTTOM_EDGE_OF_STEM_TO_DEEPEST_POINT_ON_FRONT_MITER=Miter to miter on bottom edge of stem to deepest point on front miter M2M_ON_TOP_EDGE_OF_STEM=Miter to miter on top edge of stem M2M_ON_TOP_EDGE_OF_STEM_TO_DEEPEST_POINT_ON_FRONT_MITER=Miter to miter on top edge of stem to deepest point on front miter BRAKES=Hamulce BRAKE_PADS=Brake pads CALIPER=Caliper CANTILEVER=Cantilever CANTILEVER_BOSSES=Cantilever bosses CANTIBOSS_TOOLTIP=Measure perpendicular to the boss or directly from the tip of the boss to the axle MOUNT_TO=Mount to TIRE_CLEARANCE_INTERFERENCE_AT_FRONT=Tire clearance/ interference at front of crown TIRE_CLEARANCE_INTERFERENCE_AT_BACK=Tire clearance/ interference at back of crown OPEN_BCAD_FROM_WEB=Open design from BCAD file on the Web ENTER_URL=Wpisz adres URL KEY_FOR_SAVING_ONLINE=Key for saving online MUST_ENTER_KEY=You must first enter your key in the Customize dialog box INVALID_KEY=Niew\u0142a\u015bciwy klucz SEATPOST_CLAMP=Seatpost clamp BOLTS=Bolts BOXES=Boxes ANGLE_BB_TO_TOP_OF_SEATTUBE=Angle from BB to top of seat tube HOODED_DROPOUT=Hooded OFFSET_DRIVESIDE=Offset in drive side direction SCROLL_DOWN_TO_ZOOM=Scroll down to zoom SLIDING=Sliding CHAIN=Chain CHAIN1=Chain 1 CHAIN2=Chain 2 BELT=Belt LINKS=Links EXTRA_LINKS=Extra links LENGTHofSEATPOSTinserted=Length of seatpost inserted COG=Cog CHAINRING=Chainring DERAILLEUR=Derailleur DERAILLEUR_PULLEYS=Derailleur pulleys PULLEY_TEETH=Pulley teeth SPEED=Speed BRAKE_HOLE_TO_CROWN=Brake hole to crown SADDLE_TO_DS_PEDAL=Saddle to drive side pedal SADDLE_TO_NDS_PEDAL=Saddle to non-drive side pedal BRAKE_HOLE_ANGLE=Brake hole angle DIM_WHEEL=Dim the rear wheel